Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

80.000đ / 1 con

Ở độ sâu 500m dưới đáy biển, Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin) thuộc chủng loại nhum biển ( cầ gai), nhưng đặc điểm của loài này với kich thước không lớn trung bình khoảng 4cm. Trên thân vỏ có nhiều ụ gai trắng lớn và điểm đặc sắc nhất của chúng là 5 đường kẻ vạch tím tự nhiên nổi bật- cùng với những màu nhạt hơn xung quanh …

Mã SP : SN176

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Nhum Biển Vạch Tím Philippin (Sea Urchin)

Tutoring in Los Angeles

If you’re looking for tutoring in Los Angeles, you have plenty of options! You can find tutoring centers, private tutors, online platforms, and even community organizations that offer tutoring services. Here are a few places you can start your search:

Tutoring Centers: There are several tutoring centers in Los Angeles, such as Kumon, Sylvan Learning, and Huntington Learning Center. These centers offer personalized tutoring in various subjects for students of all ages.

Private Tutors: Many individuals in Los Angeles offer private tutoring services. You can find them through online platforms like Wyzant, Tutor.com, or Craigslist. Additionally, you might find local tutors through community bulletin boards or referrals from friends and family.

Online Platforms: With the rise of online education, you can find numerous online tutoring platforms that connect students with tutors from around the world. Websites like TutorMe, Chegg Tutors, and Varsity Tutors offer online tutoring services in various subjects.

University Resources: If you’re a college student, your university may offer tutoring services through academic support centers or student organizations. These services are often free or available at a low cost.

Community Organizations: Non-profit organizations, libraries, and community centers in Los Angeles sometimes offer tutoring programs for students. These programs may be free or offered at a nominal fee.

When choosing a tutoring service, consider factors such as the tutor’s qualifications, teaching style, availability, and cost. It’s also helpful to read reviews or testimonials from other students or parents who have used the service.

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG